online Βιβλιοπωλείο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
Filters
Σύνθετη Αναζήτηση

Minor Emergencies

ISBN: 9780323662031
For clinicians who see patients suffering from non-life-threatening crises, Minor Emergencies, 4th Edition, provides concise, expert guidance on what to do and what not to do for nearly 200 common presentations, including both the correct procedural and pharmaceutical treatments. Completely updated with the latest equipment, devices, dosages, and techniques, this award-winning reference delivers fast, efficient guidance just when you need it. Instructional videos clearly demonstrate pearls and pitfalls of a wide variety of procedures.
€78,00
+ -
 • Offers a practical approach to common minor emergencies, with brief, to-the-point guidance on everything from febrile seizures in children, foreign body removal, and initial management of epistaxis to rib fractures, sacroiliac joint injection, and patellar dislocation reduction. 

 • Includes new ultrasound examples throughout, plus new chapters on floaters, prophylaxis following sexual exposure, leg edema, piercing complications, Taser injuries, and more. 

 • Provides at-a-glance guidance with "What to Do" and "What NOT to Do" checklists. 

 • Presents information in a highly templated format, with each topic given 2-3 pages of coverage. 

 • Features a discussion box at the end of each chapter with a quick overview of clinical manifestations, differential diagnosis, and other points of consideration—with evidence. 

 • Includes access to 38 procedural videos such as removing foreign body from skin, upper facial injury-fracture examination, and more. 

 • Offers procedural sedation recommendations from Dr. Daniel Wolfson. 

 • Enhanced eBook version included with purchase, which allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices

 • Offers a practical approach to common minor emergencies, with brief, to-the-point guidance on everything from febrile seizures in children, foreign body removal, and initial management of epistaxis to rib fractures, sacroiliac joint injection, and patellar dislocation reduction. 

 • Includes new ultrasound examples throughout, plus new chapters on floaters, prophylaxis following sexual exposure, leg edema, piercing complications, Taser injuries, and more. 

 • Provides at-a-glance guidance with "What to Do" and "What NOT to Do" checklists. 

 • Presents information in a highly templated format, with each topic given 2-3 pages of coverage. 

 • Features a discussion box at the end of each chapter with a quick overview of clinical manifestations, differential diagnosis, and other points of consideration—with evidence. 

 • Includes access to 38 procedural videos such as removing foreign body from skin, upper facial injury-fracture examination, and more. 

 • Offers procedural sedation recommendations from Dr. Daniel Wolfson. 

 • Enhanced eBook version included with purchase, which allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices

PART 1: Neurologic and Psychiatric Emergencies

1. Dystonic Drug Reaction

2. Heat Illness (Heat Edema, Heat Syncope, Heat Cramps, Heat Exhaustion)

3. Hyperventilation

4. Hysterical Coma or Pseudoseizure

5. Idiopathic Facial Paralysis (Bell's Palsy)

6. Migraine Headache

7. Seizures (Convulsions, Fits), Adult

8. Seizures (Convulsions, Fits), Febrile and Pediatric

9. Tension-Type (Muscle Contraction) Headache

10. Trivial, Minimal, and Minor Head Trauma (Concussion)

11. Vasovagal or Neurocardiogenic or Neurally Mediated Syncope (Faint, Swoon)

12. Vertigo (Dizziness, Lightheadedness)

13. Weakness

 

PART 2: Ophthalmologic Emergencies

14. Conjunctivitis (Pink Eye)

15. Contact Lens Complications

16. Corneal Abrasion

17. Floaters

18. Foreign Body, Conjunctival

19. Foreign Body, Corneal

20. Hordeolum (Sty)

21. Iritis (Acute Anterior Uveitis)

22. Periorbital and Conjunctival Edema

23. Periorbital Ecchymosis (Black Eye)

24. Removal of Dislocated Contact Lens

25. Subconjunctival Hemorrhage

26. Ultraviolet Keratoconjunctivitis (Welders or Tanning Bed Burn)

 

PART 3: Ear, Nose, and Throat Emergencies

27. Cerumen Impaction (Earwax Blockage)

28. Epistaxis (Nosebleed)

29. Foreign Body, Ear

30. Foreign Body, Nose

31. Foreign Body, Throat

32. Laryngotracheobronchitis (Croup)

33. Mononucleosis (Glandular Fever)

34. Nasal Fracture (Broken Nose)

35. Otitis Externa (Swimmer's Ear), Acute

36. Otitis Media, Acute

37. Otitis Media with Effusion; Serous (Secretory) Otitis Media (Glue Ear)

38. Perforated Tympanic Membrane (Ruptured Eardrum)

39. Pharyngitis (Sore Throat)

40. Rhinitis, Acute (Runny Nose)

41. Rhinosinusitis (Sinusitis)

 

PART 4: Oral and Dental Emergencies

42. Aphthous Ulcer, Acute

43. Avulsed Tooth, Dental Subluxation, and Dental Luxation

44. Bleeding after Dental Surgery

45. Burning Mouth Syndrome, Burning Tongue (Glossodynia)

46. Dental Pain, Periapical Abscess (Tooth Abscess

47. Dental Pain, Pericoronitis

48. Dental Pain, Postextraction Alveolar Osteitis (Dry Socket)

49. Dental Pain, Pulpitis

50. Dental Trauma (Fracture, Subluxation, and Displacement)

51. Gingivitis and Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis (Trench Mouth)

52. Lacerations of the Mouth

53. Oral Candidiasis (Thrush or Yeast Infection)

54. Oral Herpes Simplex (Cold Sore, Fever Blister)

55. Orthodontic Complications

56. Perlèche (Angular Cheilitis)

57. Sialolithiasis (Salivary Duct Stones)

58. Temporomandibular Disorder

59. Temporomandibular Joint Dislocation (Jaw Dislocation)

60. Uvular Edema, Acute

 

PART 5: Pulmonary and Thoracic Emergencies

61. Bronchitis (Chest Cold), Acute

62. Costochondritis and Musculoskeletal Chest Pain

63. Inhalation Injury (Smoke Inhalation)

64. Irritant Incapacitant Exposure (Lacrimators, Riot Control Agents, Tear Gas)

65. Rib Fracture and Costochondral Separation (Broken Rib)

 

PART 6: Gastrointestinal Emergencies

66. Anal Fissure

67. Blocked Tubes (G-tube, J-tube)

68. Constipation, Irritable Bowel Syndrome, and Colic (Stomach Cramps)

69. Diarrhea (Acute Gastoenteritis)

70. Enterobiasis (Pinworm, Seatworm, Threadworm)

71. Esophageal Food Bolus Obstruction (Steakhouse Syndrome)

72. Foreign Body, Rectal

73. Foreign Body, Swallowed

74. Hemorrhoids (Piles)

75. Singultus (Hiccups)

76. Vomiting (Food Poisoning, Gastroenteritis)

 

PART 7: Urologic Emergencies

77. Blunt Scrotal Trauma

78. Colorful Urine

79. Epididymitis

80. Genital Herpes Simplex

81. Phimosis and Paraphimosis

82. Prostatitis, Acute Bacterial

83. Urethritis (Drip, Clap)

84. Urinary Retention, Acute

85. Urinary Tract Infection, Lower (Cystitis), Uncomplicated

 

PART 8: Gynecologic Emergencies

86. Bartholin Abscess

87. Condylomata acuminate (Genital Warts)

88. Contact Vulvovaginitis

89. Dysmenorrhea (Menstrual Cramps)

90. Foreign Body, Vaginal

91. Pelvic Inflammatory Disease (PID)

92. Prophylaxis Following Sexual Exposure

93. Vaginal Bleeding

94. Vaginitis

 

PART 9: Musculoskeletal Emergencies

95. Acromioclavicular (Shoulder) Separation

96. Ankle Sprain (Twisted Ankle)

97. Annular Ligament Displacement, Radial Head Subluxation (Nursemaid's Elbow)

98. Boutonnière Finger

99. Boxer's Fifth Metacarpal Fracture

100. Bursitis

101. Carpal Tunnel Syndrome

102. Cervical Strain (Whiplash)

103. Clavicle (Collarbone) Fracture

104. Coccyx Fracture (Tailbone Fracture)

105. DeQuervain's Paratenonitis (Thumb Tenosynovitis)

106. Extensor Tendon Avulsion-Distal Phalanx (Baseball or Mallet Finger)

107. Finger Dislocation (PIP Joint)

108. Finger Sprain (PIP Joint)

109. Fingertip (Tuft) Fractures

110. Flexor Digitorum Profundus Tendon Avulsion-Distal Phalanx (Splay Finger)

111. Ganglion Cysts

112. Gouty Arthritis, Acute

113. Knee Sprain

114. Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow) and Medial Epicondylitis (Golfer's Elbow)

115. Ligament Sprains (Including Joint Capsule Injuries)

116. Locked Knee

117. Lumbar Strain ("Mechanical" Low Back Pain, Sacroiliac Dysfunction), Acute

118. Monarticular Arthritis, Acute

119. Muscle Cramps (Charley Horse)

120. Muscle Strains and Tears

121. Myofascial Pain Syndrome (Trigger-Points)

122. Patellar Dislocation

123. Plantar Fasciitis ("Heel Spur")

124. "Plantaris Tendon" Rupture, Gasrocnemius Muscle Tear (Calf Muscle Tear)

125. Radial Head Fracture

126. Radial Neuropathy (Saturday Night Palsy)

127. Scaphoid Fracture

128. Shoulder Dislocation

129. Tendinopathy: Tendinosis, Paratenonitis (Tendonitis)

130. Toe Fracture (Broken Toe)

131. Torticollis (Wryneck)

132. Ulnar Collateral Ligament Tear of the Thumb (Ski Pole or Gamekeeper's Thumb)

 

PART 10: Soft Tissue Emergencies

133. Bicycle Spoke Injury

134. Contusion (Bruise)

135. Fingernail or Toenail Avulsion

136. Fingertip Avulsion, Superficial

137. Fishhook Removal

138. Foreign Body beneath Nail

139. Impalement Injuries, Minor

140. Laceration, Simple

141. Leg Edema

142. Mammalian Bites

143. Marine Envenomations

144. Nailbed Laceration

145. Nail Root Dislocation

146. Needle (Foreign Body) in Foot

147. Needle Stick (Postexposure Prophylaxis)

148. Acute Paronychia

149. Pencil Point Puncture

150. Piercing Complications

151. Puncture Wounds

152. Ring Removal

153. Sliver, Superficial

154. Subcutaneous Foreign Bodies (Metal, Dental Fragments, Glass, Gravel, and Hard Plastic)

155. Subungual Ecchymosis; Tennis Toe

156. Subungual Hematoma

157. Superficial Thrombophlebitis/Bleeding Varicosity

158. Taser Injuries

159. Torn/Split Earlobe

160. Traumatic Tattoos and Abrasions

161. Zipper Entrapment (Penis or Chin)

 

PART 11: Dermatologic Emergencies

162. Allergic Contact Dermatitis

163. Arachnid Envenomation (Spider Bite)

164. Arthropod Bites (Bug Bites, Insect Bites)

165. Cutaneous Abscess or Pustule

166. Cutaneous Larva Migrans (Creeping Eruption)

167. Diaper Dermatitis (Diaper Rash)

168. Erysipelas, Cellulitis, Lymphangitis

169. Fire Ant Stings

170. Friction Blister

171. Frostnip, Frostbite, and Mild Hypothermia

172. Herpes Zoster (Shingles)

173. Hymenoptera (Bee, Wasp, Hornet) Envenomation

174. Impetigo

175. Partial-Thickness (Second-Degree) Burns and Tar Burns

176. Pediculosis (Lice, Crabs)

177. Pityriasis Rosea

178. Pyogenic Granuloma or Lobular Capillary Hemangioma (Proud Flesh)

179. Scabies (Human Itch Mite)

180. Sea Bather's Eruption (Sea Lice)

181. Sunburn

182. Tick Removal

183. Tinea Pedis, Tinea Cruris, Tinea Corporis (Athlete's Foot, Jock Itch, Ringworm)

184. Toxicodendron (Rhus) Allergic Contact Dermatitis (Poison Ivy, Oak, or Sumac)

185. Uticaria (Hives), Acute

186. Warts (Common and Plantar)

Προδιαγραφές προϊόντων
Εκδότες Elsevier
Εξώφυλλο Μαλακό
Σελίδες 896
Έκδοση 4th
Ημ. Έκδοσης July 2021
Εικόνες 240 illustrations (240 in full color)
Γράψτε τη δική σου αξιολόγηση
 • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
 • Κακή
 • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
Εκδότες Elsevier
Εξώφυλλο Μαλακό
Σελίδες 896
Έκδοση 4th
Ημ. Έκδοσης July 2021
Εικόνες 240 illustrations (240 in full color)
ISBN 9780323662031
Ετικέτες προϊόντος